Privacy Policy

swe Vi på Talex vill att du skall känna dig trygg när du använder vår webbplats eller som kund hos oss

Personuppgifter, sekretess- och tystnadsplikt
Vi tar ansvar för alla personuppgifter, som t.ex. namn, adress, e-postadress och org-/personnummer, företagshemligheter och alla annan information av konfidentiell natur som du lämnar till oss eller som vi får i samband med att du blir kund hos oss.
Samtliga Talex medarbetare har undertecknat sekretess- och tystnadsavtal och ingen information lämnas till annan än företagaren, om inte annat avtalats.
All information som lämnas till Talex behandlas konfidentiellt och är sekretessbelagd.
Detta innebär att dina uppgifter inte kommer att användas utanför vårt företags verksamhet.
Talex äger dock rätten att lämna uppgifter till statlig myndighet om så efterfrågas enligt svensk lag.
Talex äger också rätt att lämna uppgifter till tredjepart om det behövs i samband med extra tjänster som kunden har bett om, exempelvis domänregistrering, kortbetalning, sökmotor registrering mm.

Cookies
Talex nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till Talex.

Talex använder även cookies, för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym.

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplattsen begränsas.

eng We at Talex want you to feel safe when using our site or as our customer of ours.

Privacy, confidentiality and professional secrecy.
We take responsibility for all personal data, such as Name, address, email address and trade secrets and all other information of a confidential nature that you provide to us or that we obtain in connection with that you become our customer.
All Talex employees have signed confidentiality and secrecy agreements and no information is given to any third-parties unless otherwise agreed.
All information submitted to Talex is treated as confidential and secret.
This means that your information will not be used outside our company’s activities.
Talex owns the right to submit information to government authorities if requested in accordance with Swedish or other laws.
Talex also has the right to disclose information to third parties if necessary in conjunction with additional services that the customer has asked for, such as domain registration, card, search engine registration, etc..

Cookies
Talex uses cookies to facilitate users’ different activities. The information is used to confirm log-ons, check to see if users have answered questions and surveys and to automatically fill in different fields in order to make it easier to access services and return visits to Talex

Talex also uses cookies to count the number of visited pages and visitors for our internal statistics system. The information that is collected is anonymous.

A cookie is a text file that is stored on the user’s computer, so that the server can retrieve it when the user returns to the site. If you do not accept the use of cookies, you can turn off cookies via your browser’s (Internet Explorer, Mozilla etc) security settings. This means, however, that the functionality on your website will be limited.